รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-3743 วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health 0 14 16 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 16 + 14 = 30

Thai Journal Impact Factors = 1 / 30 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0