รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0857-0841 วารสารเกษตร / Journal of Agriculture 57 97 30 1 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 30 + 97 = 127

Thai Journal Impact Factors = 1 / 127 = 0.008

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
16
1
1
0
3
4
1
1
1
1
1
2
1
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
8
1
0
0
1
2
1
0
1
0
1
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
Silpakorn University Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0