รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany) 26 28 10 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 10 + 28 = 38

Thai Journal Impact Factors = 3 / 38 = 0.079

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Forest Bulletin (Botany) ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Forest Bulletin (Botany) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
13
0
2
1
0
0
2
0
0
1
2
5
1
Thai Forest Bulletin (Botany)
7
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
2
2
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0