รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0215-2968 วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand 0 58 58 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 58 + 58 = 116

Thai Journal Impact Factors = 0 / 116 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารราชบัณฑิตยสถาน ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารราชบัณฑิตยสถาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
13
0
0
0
2
1
0
1
3
4
0
2
1
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
6
0
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
2
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0