รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-8958 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing 15 15 15 0 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 15 + 15 = 30

Thai Journal Impact Factors = 4 / 30 = 0.133

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
13
0
0
4
0
0
0
1
0
0
3
5
1
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
6
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0