รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-8273 วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal 37 34 14 1 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 14 + 34 = 48

Thai Journal Impact Factors = 5 / 48 = 0.104

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวกรรมสาร มข. ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวกรรมสาร มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
10
1
4
1
0
2
2
0
0
0
0
0
1
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
3
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ / Engineering Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0