รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-7242 วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division 26 23 39 1 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 39 + 23 = 62

Thai Journal Impact Factors = 2 / 62 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกองการพยาบาล ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกองการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
12
1
2
0
2
1
2
1
1
1
0
1
1
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
6
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0