รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 40 40 29 6 25 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 15 + 25 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 29 + 40 = 69

Thai Journal Impact Factors = 40 / 69 = 0.58

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 89 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
89
6
25
15
12
8
9
5
4
2
1
2
1
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
80
6
25
15
8
7
8
5
4
1
1
0
2
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
3
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0