รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal 54 44 46 2 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 46 + 44 = 90

Thai Journal Impact Factors = 3 / 90 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุฬาลงกรณ์เวชสาร ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 34 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
34
2
1
2
1
3
8
2
1
2
1
11
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
2
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
4
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
3
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
6
Asian Biomedicine
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
7
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani niversity
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1