รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พยาบาลสาร / Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-5118 พยาบาลสาร / Nursing Journal 65 33 55 1 1 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 9 + 1 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 55 + 33 = 88

Thai Journal Impact Factors = 10 / 88 = 0.114

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพยาบาลสาร ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 53 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
53
1
1
9
11
11
4
1
6
3
2
4
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
6
0
0
2
0
1
1
0
1
1
0
0
2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
5
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
3
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
4
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
4
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
5
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
6
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
7
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
3
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
10
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
15
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0