รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ไทยเภสัชสาร / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-4685 ไทยเภสัชสาร / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 14 12 9 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 9 + 12 = 21

Thai Journal Impact Factors = 0 / 21 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงไทยเภสัชสาร ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารไทยเภสัชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
16
0
0
0
2
1
3
0
0
1
1
8
1
Asian Biomedicine
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
ไทยเภสัชสาร / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1