รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-3832 วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology 80 37 21 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 21 + 37 = 58

Thai Journal Impact Factors = 5 / 58 = 0.086

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเภสัชวิทยา ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเภสัชวิทยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
8
0
1
4
1
0
0
0
0
1
0
1
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0