รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology 85 90 130 1 9 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 9 + 9 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 130 + 90 = 220

Thai Journal Impact Factors = 18 / 220 = 0.082

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSongklanakarin Journal of Science and Technology ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 111 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSongklanakarin Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
111
1
9
9
13
7
20
5
5
1
13
28
1
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Kasetsart Journal (Natural Science)
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
6
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
8
Chiang Mai Journal of Science
3
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
Songklanakarin Journal of Science and Technology
16
1
1
5
0
4
4
0
0
0
1
0
11
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
12
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
14
0
0
0
5
0
1
0
1
0
3
4
14
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
15
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrabang
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
8
0
0
0
2
2
1
0
1
1
1
0
24
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
25
ScienceAsia
5
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
26
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani niversity
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
Walailak Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
30
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
31
Journal of Agricultural Technology
4
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
32
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
33
Asian Biomedicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
EnvironmentAsia
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
38
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ / Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
Journal of Sustainable Energy and Environment
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0