รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 25 30 57 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 57 + 30 = 87

Thai Journal Impact Factors = 2 / 87 = 0.023

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
12
0
1
1
2
2
1
0
0
2
2
1
1
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
BU Academic Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani niversity
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
KMITL Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0