รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-2682 วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand 35 37 40 1 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 40 + 37 = 77

Thai Journal Impact Factors = 7 / 77 = 0.091

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคนิคการแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
12
1
2
5
0
1
0
0
1
0
0
2
1
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
7
1
0
4
0
1
0
0
1
0
0
0
2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1