รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-2526 Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science 55 39 58 1 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 58 + 39 = 97

Thai Journal Impact Factors = 3 / 97 = 0.031

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงChiang Mai Journal of Science ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารChiang Mai Journal of Science ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
17
1
2
1
2
7
1
1
1
0
1
0
1
Chiang Mai Journal of Science
7
0
2
1
1
2
0
0
0
0
1
0
2
Songklanakarin Journal of Science and Technology
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
EnvironmentAsia
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
Kasetsart Journal (Natural Science)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
Journal of Sustainable Energy and Environment
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0