รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal 21 23 24 1 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 24 + 23 = 47

Thai Journal Impact Factors = 1 / 47 = 0.021

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโรคมะเร็ง ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโรคมะเร็ง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1