รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 31 30 52 3 9 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 10 + 9 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 52 + 30 = 82

Thai Journal Impact Factors = 19 / 82 = 0.232

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 31 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
31
3
9
10
0
2
1
1
1
1
1
2
1
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
21
2
7
8
0
1
1
0
0
1
0
1
2
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
3
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0