รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health / The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-1562 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health / The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 175 164 157 1 9 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 20 + 9 = 29

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 157 + 164 = 321

Thai Journal Impact Factors = 29 / 321 = 0.09

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ทั้งหมด 43 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 322 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
322
1
9
20
21
18
27
14
18
12
12
170
1
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
130
0
3
10
6
9
12
5
10
5
7
63
2
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
26
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
21
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
21
0
2
1
2
0
0
3
0
0
1
12
4
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
15
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
12
5
Asian Biomedicine
14
0
0
2
2
2
1
0
1
0
0
6
6
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
9
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
5
7
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
8
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani niversity
7
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
10
Chiang Mai Journal of Science
5
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
11
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
5
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
12
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
5
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
13
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
14
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
5
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
2
15
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
4
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
16
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
4
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
17
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
4
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
18
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
19
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
20
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
21
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
22
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
23
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
24
Thai Journal of Gastroenterology
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
25
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
26
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
27
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
28
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
29
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
Journal of Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
37
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
38
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
Journal of Science, Technology, and Humanities
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
42
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1