รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารจิตวิทยาคลินิก / Journal of Clinical Psychology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-1422 วารสารจิตวิทยาคลินิก / Journal of Clinical Psychology 0 13 12 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 12 + 13 = 25

Thai Journal Impact Factors = 0 / 25 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารจิตวิทยาคลินิก ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารจิตวิทยาคลินิก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
10
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
6
1
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
วารสาร สออ. ประเทศไทย / ASAIHL-Thailand Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0