รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-0485 แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal 34 60 76 1 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 76 + 60 = 136

Thai Journal Impact Factors = 6 / 136 = 0.044

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงแก่นเกษตร ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารแก่นเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
24
1
2
4
7
2
0
0
0
0
1
7
1
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
5
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
Thai Journal of Genetics
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
7
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0