รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-0078 วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing 9 18 14 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 14 + 18 = 32

Thai Journal Impact Factors = 2 / 32 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาล ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 33 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
33
0
0
2
3
2
5
3
1
0
1
16
1
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
4
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
2
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
4
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
5
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
7
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1