รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
0125-0078 วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing 9 18 14 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 14 + 18 = 32

Thai Journal Impact Factors = 2 / 32 = 0.063


การคำนวณค่า Thai Journal Immediacy Index ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 = 9

Thai Journal Immediacy Index = 0 / 9 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาล ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 33 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2553
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
The Rest
All Journal
33
0
0
2
3
2
5
3
1
0
1
16
1
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
4
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
4
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
11
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
12
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
17
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
19
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1