รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
2859-497-X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand 18 21 23 6 7 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 8 + 7 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 23 + 21 = 44

Thai Journal Impact Factors = 15 / 44 = 0.341