รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
2859-497-X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand 18 21 23 6 7 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 8 + 7 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 23 + 21 = 44

Thai Journal Impact Factors = 15 / 44 = 0.341

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 22 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 70 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
70
6
7
8
7
7
11
3
7
2
3
9
1
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
21
4
5
4
3
1
1
0
2
0
0
1
2
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
19
2
1
4
2
3
3
0
2
2
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
4
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ / Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
5
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
6
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
7
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
9
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
12
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thamathirat Open University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0