รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร / วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1906-425X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร / วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร 4 0 0 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 0 + 0 = 0

Thai Journal Impact Factors = 2 / 0 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0