รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Maejo International Journal of Science and Technology / Maejo International Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology / Maejo International Journal of Science and Technology 37 46 19 1 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 19 + 46 = 65

Thai Journal Impact Factors = 9 / 65 = 0.138

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงMaejo International Journal of Science and Technology ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารMaejo International Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
10
1
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Maejo International Journal of Science and Technology
7
1
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Kasetsart Journal (Natural Science)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0