รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asian Biomedicine / Asian Biomedicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1905-7415 Asian Biomedicine / Asian Biomedicine 96 69 49 11 7 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 8 + 7 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 49 + 69 = 118

Thai Journal Impact Factors = 15 / 118 = 0.127

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsian Biomedicine ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsian Biomedicine ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
26
11
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Asian Biomedicine
23
10
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0