รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย / Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1905-565X วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย / Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System 0 0 12 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 12 + 0 = 12

Thai Journal Impact Factors = 0 / 12 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0