รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 30 51 43 0 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 43 + 51 = 94

Thai Journal Impact Factors = 6 / 94 = 0.064

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
15
0
3
3
2
1
1
0
1
1
1
2
1
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
12
0
2
3
1
0
1
0
1
1
1
2
2
Kasetsart Journal (Natural Science)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0