รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
KMITL Science and Technology Journal / KMITL Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1905-2367 KMITL Science and Technology Journal / KMITL Science and Technology Journal 0 10 36 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 36 + 10 = 46

Thai Journal Impact Factors = 2 / 46 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงKMITL Science and Technology Journal ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารKMITL Science and Technology Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
4
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
Chiang Mai Journal of Science
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Thai Journal of Agricultural Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0