รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development 27 50 35 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 35 + 50 = 85

Thai Journal Impact Factors = 5 / 85 = 0.059

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
11
0
2
3
3
3
0
0
0
0
0
0
1
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
4
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
The Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0