รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Agricultural Technology / Journal of Agricultural Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-9141 Journal of Agricultural Technology / Journal of Agricultural Technology 37 0 0 1 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 0 + 0 = 0

Thai Journal Impact Factors = 3 / 0 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Agricultural Technology ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Agricultural Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
6
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
Journal of Agricultural Technology
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0