รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-8293 วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions 19 33 26 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 26 + 33 = 59

Thai Journal Impact Factors = 3 / 59 = 0.051

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาชีพบัญชี ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาชีพบัญชี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
8
0
1
2
3
2
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
6
0
0
1
3
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0