รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-6541 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies 19 20 21 1 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 20 = 41

Thai Journal Impact Factors = 4 / 41 = 0.098

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
13
1
2
2
4
4
0
0
0
0
0
0
1
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
6
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
2
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0