รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-5561 วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Science Journal 12 23 34 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 34 + 23 = 57

Thai Journal Impact Factors = 3 / 57 = 0.053

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
6
0
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Science Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0