รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / Environment and Natural Resources Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-5456 วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / Environment and Natural Resources Journal 20 19 21 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 19 = 40

Thai Journal Impact Factors = 1 / 40 = 0.025

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / Environment and Natural Resources Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0