รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Walailak Journal of Science and Technology / Walailak Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology / Walailak Journal of Science and Technology 20 19 20 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 20 + 19 = 39

Thai Journal Impact Factors = 4 / 39 = 0.103

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงWalailak Journal of Science and Technology ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารWalailak Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
8
0
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Walailak Journal of Science and Technology
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
Kasetsart Journal (Natural Science)
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0