รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-3690 วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 6 10 12 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 12 + 10 = 22

Thai Journal Impact Factors = 1 / 22 = 0.045

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0