รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-2961 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal 37 38 36 1 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 36 + 38 = 74

Thai Journal Impact Factors = 1 / 74 = 0.014

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
7
1
0
1
3
1
1
0
0
0
0
0
1
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
5
1
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม / Journal of Environmental Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0