รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science 11 11 9 0 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 9 + 11 = 20

Thai Journal Impact Factors = 7 / 20 = 0.35

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
21
0
4
3
5
3
0
1
0
1
1
3
1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
9
0
4
1
2
0
0
1
0
1
0
0
2
The Journal of Behavioral Science
4
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0