รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1685-9855 วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal 20 20 21 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 20 = 41

Thai Journal Impact Factors = 2 / 41 = 0.049

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสถาบันพระปกเกล้า ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสถาบันพระปกเกล้า ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
6
0
2
0
1
2
0
1
0
0
0
0
1
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0