รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1685-9502 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal 13 27 14 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 14 + 27 = 41

Thai Journal Impact Factors = 1 / 41 = 0.024

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Thai Journal of Genetics
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0