รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1685-6740 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science 9 17 15 1 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 15 + 17 = 32

Thai Journal Impact Factors = 2 / 32 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
8
1
1
1
3
1
1
0
0
0
0
0
1
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
3
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0