รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1685-3091 วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine 50 50 49 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 49 + 50 = 99

Thai Journal Impact Factors = 1 / 99 = 0.01

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารอายุรศาสตร์อีสาน ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารอายุรศาสตร์อีสาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0