รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1685-3008 วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal 17 20 15 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 15 + 20 = 35

Thai Journal Impact Factors = 2 / 35 = 0.057

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
1
1
1
0
1
2
0
0
0
6
1
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal
6
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
3
2
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Management Sciences Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารประชากรศาสตร์ / Journal of Demography
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ / Applied Economics Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1