รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / The Natural History Journal of Chulalongkorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-9700 วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / The Natural History Journal of Chulalongkorn University 18 22 17 4 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 17 + 22 = 39

Thai Journal Impact Factors = 2 / 39 = 0.051

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
15
4
1
1
1
4
2
0
2
0
0
0
1
Thai Forest Bulletin (Botany)
6
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
2
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / The Natural History Journal of Chulalongkorn University
4
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ / Journal of Science
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
Maejo International Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0