รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Atrs
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-9131 วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Atrs 0 19 24 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 24 + 19 = 43

Thai Journal Impact Factors = 1 / 43 = 0.023

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศิลปศาสตร์ ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศิลปศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0