รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการศาลปกครอง / Administrative Courts Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-7996 วารสารวิชาการศาลปกครอง / Administrative Courts Journal 13 15 22 1 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 22 + 15 = 37

Thai Journal Impact Factors = 1 / 37 = 0.027

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการศาลปกครอง ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการศาลปกครอง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
5
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
1
วารสารวิชาการศาลปกครอง / Administrative Courts Journal
3
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
บทบัณฑิตย์
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0