รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-5241 ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal 47 52 44 0 3 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 7 + 3 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 44 + 52 = 96

Thai Journal Impact Factors = 10 / 96 = 0.104

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงธรรมศาสตร์เวชสาร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
16
0
3
7
3
1
1
0
0
1
0
0
1
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
9
0
1
5
3
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0