รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-4695 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine 22 22 27 1 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 27 + 22 = 49

Thai Journal Impact Factors = 2 / 49 = 0.041

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
24
1
1
1
1
0
1
2
2
4
10
1
1
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
7
1
1
0
0
0
0
1
1
0
2
1
2
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
3
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0