รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-4652 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University 20 26 26 1 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 26 + 26 = 52

Thai Journal Impact Factors = 2 / 52 = 0.038

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
6
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
4
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
2
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0